Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęło proces nawiązywania współpracy z instytucjami zewnętrznymi. Uczelnia zawarła porozumienie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku, na mocy którego uniwersytet będzie organizował kursy oraz szkolenia na rzecz pielęgniarek i położnych, również z ich czynnym udziałem na rzecz innych podmiotów.

W dniu 10 marca 2023 roku Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia – dr hab. Arnold Kłonczyński, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Kursów i Szkoleń – dr Piotr Zieliński uczestniczyli w spotkaniu z przedstawicielkami prezydium Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku.

– Na mocy zawartego porozumienia UG będzie organizował kursy oraz szkolenia na rzecz pielęgniarek i położnych, również z ich czynnym udziałem na rzecz innych podmiotów. Centrum Kursów i Szkoleń serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych współpracą do bezpośredniego kontaktu pod adresem e-mail: ckis@ug.edu.pl – mówi dr Piotr Zieliński.

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG