Klauzula RODO dla osoby zgłaszającej kurs/szkolenie

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku (80-309) przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 31 30 lub adresem e-mail: iod@ug.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3. Uniwersytet Gdański będzie przetwarzał następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwa reprezentowanego podmiotu, funkcja pełniona w reprezentowanym podmiocie, adres do korespondencji.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z przygotowywaniem, promocją, przeprowadzaniem oraz rozliczaniem kursów i szkoleń organizowanych przez Centrum Kursów i Szkoleń Uniwersytetu Gdańskiego.

5. Podstawą przetwarzania ich danych osobowych będzie: art. 6 ust. 1 lit. b – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów, do których są zbierane. Niepodanie danych będzie skutkowało nieprzyjęciem zgłoszenia propozycji kursu lub szkolenia.

7. Dane osobowe będą przechowywane na podstawie zgody, w okresie jej obowiązywania, jednak nie dłużej niż przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w ust. 4, z uwzględnieniem wymogów określonych w przepisach archiwalnych. Ponadto Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania danych osobowych przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie dłużej jednak niż do upływu okresu ich przedawnienia.

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.

9. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych w przypadkach przewidzianych prawem, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.